fri myresyre

 

Fri myresyre kræver kun lidt anskaffelse af udstyr, men er den mest arbejdskrævende myresyremetode.

FIRE GANGE MYRESYRE = FRI MYRESYRE

Efter begyndende indfodring, doseres dagligt fire dage i træk en mængde 60% myresyre med en doseringssprøjte på et blødt sugende materiale. Det er vigtigt, at det sugende materiale er i stand til at opsuge myresyren. Test f.eks. med vand, inden den egentlige behandling. Der doseres 2-3 ml myresyre pr. tavle bifamilien indvintres på. Man kan placere det sugende materiale i en skuffebund eller i et plasticindskud på bunden af bistadet. Man kan også placere det sugende materiale på bærelisterne. Lad det sugende materiale dække hele arealet, således at bierne ikke kan flyve op.

Da myresyre er tungere end den omgivende luft, bør man regne lidt større mængde myresyre når man behandler forneden i forhold til foroven. 2 ml foroven eller 3 ml forneden pr. tavlegade.

Nogle biavlere anvender 85% myresyre i stedet for 60% myresyre. 85% myresyre giver en større chokeffekt end 60% myresyre. På grund af den større risiko for skader skal der anvendes en mindre mængde. 1,5 ml 85% myresyre vil svare til 2 ml 60% myresyre.

 

Myresyre

MYRESYRE

Det eneste middel der dræber mider bag celleforseglingen.


HVAD ER MYRESYRE?

Myresyre er en organisk syre, som er naturligt forekommende i honning. Korrekt anvendelse af myresyre til varroabekæmpelse giver ikke restkoncentrationer af betydning i honningen.

MYRESYRENS EFFEKT

Myresyredampe dræber varroamider både på bierne og bag celleforseglingen. Myresyre er i dag det eneste middel, som slår mider ihjel bag celleforseglingen.

Myresyredampe er tungere end luft og biernes ventilation fordeler myresyren rundt i bistadet.

Midernes kitinskelet er mange gange tyndere end biernes kitinskelet. Midens skelet er gennemtrængelig for myresyredampene, og de ødelægger derfor skelet, celler og åndedrætssystemet hos miderne. Biernes hudskelet er betydeligt mere modstandsdygtigt over for myresyredampene.

Den ældste yngel i en bifamilie kan lide skade ved myresyrebehandlingen, men tabet er normalt ikke i en størrelsesorden, som har nogen betydning for bifamilien.

Myresyrebehandling kan i sjældne tilfælde medføre tab af dronninger. Derfor er det en god ide at vente med at foretage sine dronningeskift til efter afsluttet myresyrebehandlingen. Oftest ser man, at det er de gamle dronninger (over 2 år), som lider skade.

Der er hidtil ikke konstateret mider, som er resistente overfor myresyre. Det til trods for at midlet nu har været anvendt i over 25 år. Da syren virker skadeligt på miderne på flere fronter, er det ikke forventeligt, at der opstår en resistens hos miderne over for myresyre.

Myresyres effekt kan være så god som op til 95%. Men effekten kan svinge.

 

SIKKERHED

Se afsnittet ved at klikke her.

 

HVOR KØBES MYRESYRE?

Myresyre kan købes hos biavlsmaterielforhand-leren i 60% opløsning og hos foderstoffirmaer i 85% opløsning i 25 liters dunke.

Myresyrebehandling er en meget billig behandlingsform. For at blande 1 liter 60% myresyreopløsning ud fra 85% myresyre, blandes 0,7 l 85% i 0,3 l vand. Husk altid syre i vand, ellers risikere man at blandingen koger over. Benyt gerne beregningsmaskinen.

 

HVORNÅR ANVENDES MYRESYRE?

Myresyrebehandlingen påbegyndes efter, at den sidste honning er taget fra, og bifamilien har foder nok til behandlingsperioden. Dette kunne være 5 kg. For at undgå at få for højt myresyreindhold i foderet, bør fodring og behandling adskilles videst muligt. Vi ved dog, at mange biavlere med succes fodrer og behandler samtidig.

 

TEMPERATUR

Udendørstemperaturen ved en behandling bør ligge mellem 12-25 grader. Dette er den optimale temperatur for en behandling. I nogle tilfælde kan man være nødt til at behandle i perioder hvor maksimumstemperaturen er højere. Her bør man behandle på tidspunkter af dagen hvor temperaturen er lavere.

 

HVORDAN ANVENDES MYRESYRE?

Myresyrebehandling kan foretages enten ved en 4 gange myresyrebehandling eller anvendelse af forskellige typer fordampere såsom krämerplade, nassenheiderfordamper eller apideafordamper.

 

VENTILATION

Man bør tilstræbe, at der kun er ventilation gennem flyvesprækken. Helt åbne trådbunde dækkes af. I trugstader dækkes rammerne af med plast. Gerne ned bag den bageste ramme. Dog skal der være en bigang luft, således at bier der sidder i truget kan komme ind i stadet.

 

AFBRYD BEHANDLINGEN

Hvis alle bierne „flygter" ud af stadet i forbindelse med en myresyrebehandling, bør behandlingen afbrydes. Prøv at gentage behandlingen med reduceret dosis, eller udskyd behandlingen til et senere tidspunkt, hvor der er mere køligt.

 

KONTROL

Ønsker man en præcis midetælling ved myresyrebehandlingen, skal man tælle de mider, der falder ned fra behandlingsstart og op til 12 dage efter myresyrebehandlingen. Dette skyldes døde mider bag de forseglede celler.


Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"